• slide

     

    Onderzoekslocatie binnendijkse kokkelteelt

  • slide

Polder Wassenaar

UNIEKE ONDERZOEKSLOCATIE VOOR MARIENE AQUACULTUUR

Polder Wassenaar is een buitendijkse polder in het noordoosten van Texel. Een smalle dijk scheidt de polder van de Waddenzee: de feitelijke (primaire) waterkering ligt landwaarts. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. Samen met betrokkenen is een plan ontwikkeld om het zuidelijke deel van de polder tijdelijk te gebruiken voor zeewier-, slib- en kokkelonderzoek en vervolgens in te richten voor zilte natuurontwikkeling.

WAAROM ZILTE LANDBOUW?
De stijging van de zeespiegel zorgt voor verzilting van de kustgebieden en dat bedreigt de agrarische functie van deze gebieden. Bovendien voldoet een groot deel van de dijken niet meer aan de actuele eisen als gevolg van de zeespiegelstijging. Dit zorgt voor druk op de kust. Met dit project proberen partijen een oplossing te vinden voor deze problemen. Een mogelijkheid is het gebruikmaken van de zogenaamde restwaarde van een dijk waarbij door de aanleg van een kleinere dijk landinwaarts het achterland beter beschermd kan worden. Zo’n ‘dubbele dijk’-situatie is reeds aanwezig op Texel: de Polder Wassenaar.  

Lees meer

Het kokkelteeltproject

Omdat mechanisch kokkels oogsten in de Waddenzee niet meer is toegestaan, wordt dit tegenwoordig handmatig gedaan. De opbrengsten daarvan zijn echter relatief klein, terwijl de vraag - onder andere uit Spanje - groot is. Initiatiefnemers van het kokkelteelproject willen daarom onderzoeken of binnendijkse kokkelteelt met gebruik van de natuurlijke getijdewerking mogelijk is. Dankzij de samenwerking met o.a. het Waddenfonds en de provincies Noord-Holland en Groningen kan het project daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Lees meer

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods