DE ONDERZOEKSLOCATIEPOLDER WASSENAAR

De stijging van de zeespiegel zorgt voor verzilting van de kustgebieden en dat bedreigt de agrarische functie van deze gebieden. Door de zeespiegelstijging wordt de kweldruk van zout zeewater binnendijks verhoogd en het zoute water komt binnendijks aan de oppervlakte. Met als resultaat dat door de invloed van het verhoogde zoutgehalte in het grondwater, niet alle gewassen en teeltmethodieken meer toereikend zijn voor boeren. Bovendien is als gevolg van de zeespiegelstijging nieuwe regelgeving ingevoerd waardoor een groot deel van de dijken niet meer aan de actuele eisen voldoet. Dit zorgt voor druk op de kust. 

Met dit project proberen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor deze problemen. Dit kan door te combineren. Het is natuurlijk mogelijk de dijken simpelweg te verhogen zodat ze weer voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen voor een ‘veilige dijk’, maar het verziltingsprobleem wordt hiermee niet verholpen.

Kokkelonderzoek

Zeewieronderzoek

Slibonderzoek

INRICHTING NA AFLOOP

Na afloop van de onderzoeken wordt het gebied ingericht als brak natuurgebied voor diverse doeleinden. De inrichting van dit gebied gebeurt volgens de plannen van Staatsbosbeheer.

Het ingelaten zeewater blijft gedurende het project gescheiden van het brakwatersysteem. Na afloop van het project wordt er geen zeewater meer binnengelaten. De bestaande hevel wordt dan uitsluitend nog gebruikt om - indien nodig - water uit de polder af te voeren naar zee. Omdat er bij de huidige inrichting al rekening gehouden is met de uiteindelijk gewenste natuurlijke bestemming, is de natuurontwikkeling na afloop van het project met geringe ingrepen te realiseren.

Een andere mogelijkheid is het gebruikmaken van de zogenaamde restwaarde van een dijk waarbij door de aanleg van een kleinere dijk landinwaarts het achterland beter beschermd kan worden. Zo’n ‘dubbele dijk’-situatie is reeds aanwezig op Texel: de Polder Wassenaar.

Het water in met name het zuidelijk deel van de polder is sterk verzilt waardoor het te zout is voor reguliere landbouw, maar te zoet voor zoutwater-aquacultuur. Door de aanleg van een hevel, waardoor zeewater gecontroleerd in de polder kan worden gebracht, is er geschikt zoutwater beschikbaar en kan zoute aquacultuur wel uitgevoerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUURDOELEN
De natuurdoelen zijn zoete natuur aan de duinkant van de polder en brakke natuur in de zuidoostelijke hoek met daartussen een overgangszone. Het eindresultaat zal versterking van de zilte natuur zijn met daarbij een ideaal broedgebied voor strandbroeders. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, kunnen op termijn bijdragen aan natuurontwikkeling in combinatie met de noodzakelijke kustverdediging in Groningen en Friesland. De ontwikkeling van de natuur zou in 2020 starten, maar met Staatsbosbeheer is er overleg over verlenging van het gebruik van een deel van de polder als proefgebied, waarbij ook gekeken wordt of in de rest van de polder de gewenste herinrichting al kan plaatsvinden. Het is immers een uniek proefgebied en alles is er nu voor ingericht. Er zouden meer testen met marien-aquacultuur of kweek van zoutwaterplanten en -dieren kunnen plaatsvinden.

Contact

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods